سنگ های چاکراها

ارتباط سنگهای مختلف با حوزه های انرژی بدن ( چاکراها )

چاکرا عبارت از منطقه ای الکترومغناطیسی است که به شکل تخم مرغ بوده و همچون گردبادی پیرامون بدن آدمی رااحاطه کرده وانرژی فراوان دارد. 
برای دانستن پهنا،بزرگی وکوچکی آن درهرفردی بایدرشد روحی شخص رادید واین درموردافراد متفاوت است. 
وظیفه چاکراهاجذب انرژی حیات وتفکیک آن وانتقال آن به سیستم عصبی،غدد درون ریز وسپس توزیع آن درخون میباشد.بدن آدمی ۷ چاکرای اصلی داردکه دقیقا درامتداد ستون فقرات قراردارند وعبارتنداز: 

چاکرانامموقعیترنگ
۱چاکرای ریشه یاقاعده ایبین مقعد واندام تناسلیقرمز
۲چاکرای خاجی یا کلیه هابالای اندام تناسلی وکمی زیرنافنارنجی
۳چاکرای نافحدوداً دوانگشت بالای نافزرد
۴چاکرای قلببالای قلب ودروسط سینهسبز
۵چاکرای گلوبین حفره بینی وحنجرهآبی
۶چاکرای پیشانی(چشم سوم)وسط پیشانینیلی
۷چاکرای مرکزبالای جمجمهانتهای سر ومیان آنبنفش

 

دوچاکرای فرعی مهم: 
چاکرای دستها-موقعیت:گودی کف دستها-رنگ:سفید
چاکرای پاها-موقعیت:گودی کف پاها-رنگ:سیاه