در فضیلت و خواص سنگ عقیق

عالم فاضل جناب مرحوم محمد باقر مجلسی در حلیه المتقین می فرماید: در حدیث صحیح از علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مروی است عقیق فقر و درویشی را بر طرف می کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.

و در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است که هر که قرعه به عقیق بزند بهره ی او تمام تر بیرون آید.

 

و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید است که عاقبتش نقرون به خیر و نیکی باشد.


در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات محمد بن محمود بن احمد طوسی در باب سادس در عجایب احجار و جواهر گوید: العین، عقیق سنگی است سرخ براق در حدود یمن چون در انگشت دارند اندوه را ببرد.

قال النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) : “تختموا بالعقیق فانه مبارک یذهب الیهم من القلوب.”

و گویند دست یافتند در معرکه بریده پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بدید گفت دفن کنید : “ولو تختمت بالعقیق لما قطعت.”

و باز هم جناب مرحوم مجلسی در حلیه المتقین حدیثی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل فرمودند که هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده شود.

در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات محمد بن محمود بن احمد طوسی در باب سادس در عجایب احجار و جواهر گوید: العین، عقیق سنگی است سرخ براق در حدود یمن چون در انگشت دارند اندوه را ببرد.

قال النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) : “تختموا بالعقیق فانه مبارک یذهب الیهم من القلوب.”

و گویند دست یافتند در معرکه بریده پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بدید گفت دفن کنید : “ولو تختمت بالعقیق لما قطعت.”

و باز هم جناب مرحوم مجلسی در حلیه المتقین حدیثی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل فرمودند که هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده شود.


از حضرت امام صادق (علیه السلام) در حدیثی روایت شده است که حاکمی پی شخصی فرستاده بود به سبب جرمی، حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که انگشتر عقیق به او برسانید؛ چنان کردند، مکروهی به او نرسید.

و باز هم حضرت امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: انگشتر عقیق در سفر باعث ایمنی است.

و در حدیثی دیگر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: انگشتر عقیق با خود دارید که آن اول کوهی است که اقرار کرده است از برای خدا به یگانگی، و از برای من به پیغمبری و از برای تو یا علی به امامت.


در حدیث معتبر از بشر دهّان منقول است که عرض کردم:

کدام یک از نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید؟! که اینها سه کوهند در بهشت. اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و اما کوه عقیق زرد پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیر المومنین (علیه السلام) و همه ی انها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاریست از برف سردتر و  از شیر سفید تر و نمی خورند از ان نهرها مگر  آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و شیعیان ایشان.

و هر سه نهر از کوثر می آید و به یک جا می ریزد. و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی می کنند و از برای محبان آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) طلب آمرزش می کنند. پس هر که از شیعیان آل محمد (صلی اله علیه و آله وسلم) یکی از این عقیق ها را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی از جمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن می ترسد و حذر می نماید.


و بدان ای عزیز چقدر در فضیلت عقیق وارد شده است که در حدیثی منقول است که جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و گفت یا محمد پروردگارم سلامت می رساند و می گوید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق قرار بده و بگو به علی بن ابی طالب (علیه السلام) پسر عمت که انگشتر را به دست راست بکند و نگینش را عقیق بکند. حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) پرسید یا رسول الله کدام عقیق است؟ فرمود که : کوهی است در یمن که به یگانگی خدا اقرار کرده و برای من پیغمبری و برای تو اولاد تو به امامت و برای شیعیان تو به بهشت و برای دشمنان تو به جهنم.

و باز هم چقدر عقیق فضیلت دارد که از امیر المومنین علی (علیه السلام) منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشد به چهل درجه زیادتی دارد.

و باز هم در روایتی دیگر آمده دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت نماز که با آن نباشد.


و باز هم در روایت عجیبی از سلیمان اعمش آمده است که در خدمت رسول امام جعفر صادق (علیه السلام) بودم در خانه منصور بن عباسی پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود. حضرت فرمود ای سلیمان! ببین که انگشترش چه نگین دارد؟

گفتم یابن رسول الله! عقیق نیست. فرمود که ای سلیمان اگر عقیق بود تازیانه اش نمی زدند.

گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.

فرمود: ای سلیمان، انگشتر عقیق امان می بخشد از دست بریدن.

گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.

فرمود که ای سلیمان، انگشتر عقیق امان می بخشد از خون.

گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.

فرمود که ای سلیمان خدای عز و جل دوست می دارد که دستی به سوی او بلند می شود به دعا و در او نگین عقیق باشد، چگونه خالی می ماند از دینار و درهم.؟

گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.

فرمود که نگاهدارنده ی آدمی است از هر بلا.

گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.

فرمود ایمن می گرداند از فقر (الی آخر حدیث).