در فضیلت و خواص یاقوت

در حدیث معتبر از حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) منقول است که انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی را زایل می کند.

و باز هم در روایت دیگر از حضرت امام رضا (علیه السلام) نقل است که فرمودند هر که انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود.

در روایتی دیگر از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که یاقوت فاخرترین همه است. و در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب موجودات در خواص یاقوت گوید:

الیاء، یاقوت جوهری است سرخ و زرد و کبود سرخ از همه نیکوتر بود و از همه جواهر سنگ تر، بر آتش صبورتر در معاجین کنند تفریح و تقویت دل کند بغایت تا حدی که اگر در دهان گیرند تفریح کند. و همه جواهر در آتش بگدازد و بشکند مگر یاقوت رمانی. طبع وی گرم و خشک به درجه رابع است. هر که با خود دارد از طاعون ایمن بود. یاقوت از زر و سرب سنگین تر بود. معدن وی کوه زهون است  بسراندیب که آدم (علیه السلام) بدان فرود آمد و  در میان دریاست و هر که یاقوت با خود دارد خون در تن وی صافی کند و از حمومو سکته و صرع ایمن بود.