سـنگ هـای مـاه تولد

روی ماه تولد مورد نظر کلیک کنید .

سنگ های ماه فروردین

Aries

آکوامارین

آنتورین

عقیق سیاه

کریستال کوارتز

سنگ خون

گارنت

اپال

جاسپر

الماس

یشم

هولیت

لابرادوریت

کیانیت

رز کوارتز

کوارتز دودی

شاه مقصود

رودونیت

جیدیت

سنگ های ماه اردیبهشت

Taurus

لاجورد

تورمالین

آمازونیت

پرینیت جید

مالاکیت

آونتورین

اوناکیت

رز کوارتز

یشم

عقیق خزه ای

جاسپیر

کیانیت

رودونیت

دلربا

زمرد

سفایر

عقیق قرمز

جیدیت

شاه مقصود

آنجلیت

سنگ های ماه خرداد

Gemini

آکوامارین

مون استون

کوارتز دودی

پرینیت جید

چشم ببر

عقیق قهوه ای

عقیق خزه ای

عقیق سیاه

برنزیت

کریستال کوارتز

مروارید

مارسنگ

سیترین

زبرجد

سنگ های ماه تیر

Cancer

گارنت

مون استون

آونتورین

عقیق قهوه ای

مرجان

جاسپر

یشم

عقیق قرمز

حدید

کریستال کوارتز

مروارید

زمرد

شاه مقصود

جیدیت

یاقوت

کهربا

سنگ های ماه مرداد

Leo

گارنت

مون استون

آونتورین

عقیق قهوه ای

مرجان

جاسپر

یشم

عقیق قرمز

حدید

کریستال کوارتز

زبرجد

سفایر

اوناکیت

کهربا

سان استون

برنزیت

جیدیت

آونتورین

شاه مقصود

سنگ های ماه شهریور

Virgo

رودوکروزیت

حدید

عقیق قرمز

عقیق خزه ای

فیروزه

جاسپر

عقیق سیاه

مرجان

عقیق قهوه ای

ابسیدین

لابرادوریت

سودالیت

کریستال کوارتز

آمازونیت

کوارتز دودی

تورمالین

آمیتیست

مارسنگ

آنجلیت

زبرجد

گارنت

مون استون

سنگ های ماه مهر

Libra

دلربا

جاسپر

یشم

ابسیدین

فیروزه

تورمالین

مون استون

فلوریت

عقیق سلیمانی

آکوامارین

کوارتز دودی

رز کوارتز

هولیت

پرنیت جید

کیانیت

اپال

مارسنگ

جیدیت

سان استون

شاه مقصود

اوناکیت

لابرادوریت

کریستال کوارتز

سنگ های ماه آبان

Scorpio

عقیق سلیمانی

تورمالین

لابرادوریت

جاسپر

دلربا

مون استون

اوناکیت

مالاکیت

ابسیدین

رودوکروزیت

کوارتز دودی

فیروزه

رودونیت

مروارید

مون سیترین

توپاز

زبرجد

کریستال کوارتز

چاروئیت

سنگ های ماه آذر

Sagittarius

کوارتز دودی

لابرادوریت

ابسیدین

فیروزه

آمیتیست

عقیق سیاه

عقیق قهوه ای

سودالیت

مالاکیت

لاجورد

آکوامارین

توپاز

چاروئیت

یاقوت

کریستال کوارتز

آنجلیت

زبرجد

سنگ های ماه دی

Capricorn

گارنت

لاجورد

لابرادوریت

سودالیت

چشم ببر

مرجان

ابسیدین

جاسپر

فیروزه

رودوکروزیت

عقیق قرمز

حدید

برنزیت

آنجلیت

کهربا

زمرد

مروارید

یاقوت

کریستال کوارتز

سنگ های ماه بهمن

Aquarius

آکوامارین

لاجورد

آمیتیست

عقیق سلیمانی

چشم ببر

فیروزه

تورمالین

فلوریت

کوارتز دودی

حدید

مالاکیت

سودالیت

کهربا

آنجلیت

کریستال کوارتز

سنگ خون

برنزیت

سنگ های ماه اسفند

Pisces

فیروزه

ابسیدین

سودالیت

تورمالین

آمیتیست

مون استون

فلوریت

آکوامارین

چاروئیت

لابرادوریت

سان استون

کهربا

کریستال کوارتز

رودونیت

الماس

آنجلیت